An Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca

Tá an Coiste mar chuid de thimpeallacht rialaithe an Údaráis, ag a bhfuil an tasc chun comhairle neamhspleách a sholáthar don Oifigeach Cuntasaíochta agus don Údarás agus tacú leo ina gcuid freagrachtaí le haghaidh saincheisteanna riosca, rialaithe inmheánaigh agus rialachais. Déanann an Coiste athbhreithniú ar chuimsitheacht, iontaofacht agus iomláine dearbhaithe leis an Údarás agus an tOifigeach Cuntasaíochta, lena n-áirítear ó thaobh oiriúnacht agus dhaingne chórais rialaithe inmheánaigh, iniúchóireachta inmheánaí, bhainistíocht riosca agus chórais agus nósanna imeachta na heagraíochta.