Is é príomhfhócas obair an Údaráis ná maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an Gharda Síochána i seirbhísí poiblí a chur ar fáil. Déanann muid é seo ar bhealaí éagsúla a ndéantar cur síos orthu thíos: - Cruinnithe roimhe seo

 

Cur síos ar Phóilíneacht

Is é príomhaidhm an Údaráis Phóilíneachta ná maoirseacht a dhéanamh ar an nGarda Síochána i seirbhísí póilíneachta a chur ar fáil. Déanann muid é seo ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear:

 • Ráiteas Straitéiseach trí bliana An Gharda Síochána a cheadú
 • An Plean Bliantúil Póilíneachta a cheadú
 • Tosaíochtaí Póilíneachta agus spriocanna feidhmíochta don Gharda Síochána a leagan amach
 • Leagann an tÚdarás Póilíneachta amach tosaíochtaí agus spriocanna feidhmíochta don Gharda Síochána; ceadaíonn sé Ráiteas Straitéiseach trí bliana An Gharda Síochána agus an Plean Bliantúil Póilíneachta; reáchtálann sé cruinnithe le Coimisinéir na nGardaí lena n-áirítear cruinnithe poiblí ar a laghad cúig huaire sa mbliain, atá beoshrutha agus atá ar fáil le craoladh ag na meáin. Tá cartlann de na cruinnithe seo ar fáil i
 • Cruinnithe roimhe seo
 • Físeáin
 • Cainéal YouTube an Údaráis Póilíneachta
 • Acmhainní neamhspleácha faisnéise a fhorbairt le feidhmíocht a mheas trí theagmháil a dhéanamh leis na bpáirtithe leasmhara
 • Maoirseacht a fhorbairt agus a dhéanamh ar neadú an Chóid Eitice ina leagtar amach caighdeáin riarthe agus chleachtais don Gharda Síochána – breathnaigh ar an gCód Eitice (pdf)
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe agus meicníochtaí taobh istigh den Gharda Síochána do
  • Rialachas Corparáideach
  • Earcaíocht, traenáil agus forbairt
  • Tomhais feidhmíochta agus freagracht
  • Bainistíocht agus úsáid acmhainní
 • Tuairisciú agus comhairle a chur ar an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta a thagann as feidhmeanna an Údaráis agus ar iarraidh

 

Coinní

Tugann an tÚdarás faoi réimse gníomhaíochtaí a bhaineann le pearsanra a cheapadh don Gharda Síochána, lena n-áirítear

 • Ag ainmniú daoine do cheapachán faoin Rialtas do phoist Choimisinéir na nGardaí agus Leas-Choimisinéir na nGardaí
 • Ag tabhairt faoi chomórtais roghnúcháin le ceapacháin do ghráid shinsearacha an Choimisinéara Chúnta, an Ard-Cheannfoirt agus an Cheannfoirt
 • Ag cur ceapacháin ar fáil do na poist shinsearacha seo agus poist shibhialtacha shinsearacha
 • Ag ceadú na foirne sibhialtacha
 • Ag déanamh maoirseachta ar agus ag tabhairt faoi réimse feidhmeanna eile maidir le pleanáil an luchta saothair, earcaíocht, ardú céime agus traenáil agus socrúcháin ghaolmhara dóibh seo agus céimeanna eile agus gráid na foirne

Go dtí seo is iad an Garda Síochána agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionnais a thug faoi na feidhmeanna seo.

 

Feasacht Phoiblí & Rannpháirtíocht

Cuireann an tÚdarás Póilíneachta luach ard ar thrédhearcacht chun feasacht ar fheidhmíocht póilíneachta a chur chun cinn agus saincheisteanna gaolmhara i bPobal na hÉireann lena n-áirítear don phobal agus páirtithe eile a bhfuil suim acu ann. Déantar teagmháil agus tarraingítear isteach na páirtithe leasmhara le foghlaim faoi agus aiseolas a fháil faoi na rudaí a mbítear ag súil leo agus taithí a chuirtear ar an eolas iad faoin obair trí:

 • Cláir oibre agus miontuairiscí chruinnithe an Údaráis a fhoilsiú ar ár láithreán gréasáin
 • Cruinnithe agus imeachtaí eile a reáchtáil go poiblí
 • Comhairliúcháin phoiblí a reáchtáil le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal i gcoitinne
 • Ag plé go díreach le príomhpháirtithe leasmhara ar nós Comhchoistí Póilíneachta agus na sochaí shibhialta
 • Tuarascálacha agus ábhar eile a fhoilsiú ar ár láithreán gréasáin


Taighde

D’fhéadfadh an tÚdarás Póilíneachta tabhairt faoi thionscadail taighde, iad a choimisiúnú nó cúnamh a thabhairt maidir leis na seirbhísí póilíneachta a bhaineann leo.

Breathnaigh ar Théarmaí Tagartha an Údaráis Phóilíneachta le haghaidh tuilleadh eolais faoi fheidhmeanna iomlána an Údaráis.

An méid atá bainte amach againn go dtí seo.

February 2019

Policing Authority Strategy Statement 2019-2021 published

Research networking event held

Launch of the first Policing Authority Research Bursary

January 2019

Review of 2018 published

November 2018

Panel established for appointments to the rank of Chief Superintendent in the Garda Síochána

October 2018

Made a submission to the Department of Justice and Equality on the report of the Commission on the Future of Policing in Ireland

September 2018

Sixth quarterly report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

August 2018

Fifth quarterly report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

Published Mid-Year Assessment on Policing Performance 2018

July 2018

National meeting with the Chairs of the Joint Policing Committee

Panel established for appointments to the rank of Superintendent in the Garda Síochána

Fourth Report to the Minister on the implementation of the recommendations in the Interim Internal Audit Report in relation to the Garda Training College

June 2018

Nominated person for appointment by Government to the position of Commissioner of the Garda Síochána

Fifth quarterly report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

May 2018

Hosted a live streamed discussion event on the report of the Independent Culture Audit of the Garda Síochána

March 2018

Submitted Annual Report for 2017 to the Minister for Justice and Equality

January 2018

Submitted a report to the Minister for Justice and Equality on the effectiveness of the Authority and the adequacy of its functions as required by legislation

Made a submission to the Commission on the Future of Policing in Ireland

Third Report to the Minister on the implementation of the recommendations in the Interim Internal Audit Report in relation to the Garda Training College

December 2017

Fourth quarterly report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

November 2017

First appointment by the Authority of a PSNI candidate to the rank of Superintendent in the Garda Síochána

October 2017

Report published on the Review of Matters Related to Mandatory Intoxicant Testing and the Incorrect Issuing of Summonses by the Garda Síochána Instead of Fixed Charged Notices

Report to the Minister on the Garda Síochána response to the Report of the Fennelly Commission of Investigation

Second Report to the Minister on the implementation of the recommendations in the Interim Internal Audit Report in relation to the Garda Training College

July 2017

Third Quarterly Report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

Report to the Minister on the implementation of the recommendations in the Interim Internal Audit Report in relation to the Garda Training College

National meeting with the Chairs of the Joint Policing Committees

Panel established for appointments to the rank of Superintendent in the Garda Síochána and first appointments made of Chief Superintendents and Superintendents

June 2017

Panel established for appointments  to the rank of Chief Superintendent in the Garda Síochána

April 2017

Second Quarterly Report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

Publication of the first Annual Report of the Authority for 2016

Submission to the Garda Inspectorate on entry routes to the Garda Síochána

Policing Authority Annual Report 2016 published

March 2017

First Panel established for appointments  to the rank of Assistant Commissioner in the Garda Síochána and first appointment made by the Authority

January 2017

First Quarterly Report to the Minister on the implementation of the recommendations of the Garda Inspectorate in “Changing Policing in Ireland”

Functions relating to Garda Appointments commenced and first Assistant Commissioner competition advertised

December 2016

Code of Ethics for the Garda Síochána established

November 2016

Report on the Garda Síochána Protected Disclosures Policy sent to the Minister and published

Policing Plan 2017 sent to the Minister for consent

October 2016

Policing Priorities for 2017 submitted to the Minister for approval

September 2016

National consultation event in relation to the development of the Code of Ethics

July 2016

Policing Authority Strategy Statement 2016 – 2018 published

Garda Síochána Strategy Statement 2016 – 2018 approved

First national meeting with the Chairs of the Joint Policing Committees

June 2016

Authority makes first senior civilian appointment

April 2016

First meeting with the Garda Commissioner in public

February 2016

First meetings of the Code of Ethics Committee, the Appointments Committee, and the Policing Strategy and Performance Committee

January 2016

The Policing Authority established and holds its first meeting

Other Policing Oversight Organisations

Tá ról ag roinnt eagraíochtaí eile i ngnéithe eile de mhaoirsiú póilíneachta, mar seo a leanas:

 • Pléann GSOC le gearáin ó bhaill an phobail maidir le hiompar chomhaltaí an Gharda Síochána
 • Tugann Cigireacht an Gharda Síochána faoi iniúchtaí nó fiosrúcháin ar ghnéithe áirithe d’obair agus de riarachán an Gharda Síochána

Níl aon ról ag an Údarás maidir le déileáil le gearáin aonair. Coinnítear é, áfach, go ginearálta ar an eolas faoi ghearáin a rinneadh agus faoi chur i bhfeidhm na Rialachán araíonachta.

Tá eolas ar na difríochtaí idir feidhmeanna an Údaráis Póilíneachta, GSOC agus Cigireacht an Gharda Síochána ar fáil i Ról na 3 ghníomhaireacht - Bileog Eolais (pdf)